Since 1953
股票代码 870381

6、6位充电箱HE807-01 6、6位充电箱HE807-01

HE807 6位充电箱

详细参数

技术指标
●正常充电结束:LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮                              

●没有安装电池:LED红色指示灯和绿色指示灯都灭                              

●电源适配器输入电压为AC 100-240V 50~60Hz 、电流为1.2A

●输出电压为DC 24V、电流为2A,与此参数一致的可以互相通用

●充满电后先关闭电源开关,再取出充电电池即可安装使用

●颜色:银白色