Since 1953
股票代码 870381

AMX12 AMX12

AMX12模拟调音台

详细参数

技术指标

●话筒输入(XENYX话筒前置放大)

●种类:XLR,平衡、分立输入电路

●话筒E.I.N(20Hz-20kHz)

●@0Ω源电阻:-134dB/135.7dB A计权

●@50Ω源电阻:-131dB/133.3dB A计权

●@150Ω源电阻:-129dB/130.5dB A计权

●频率响应:<10Hz-150kHz(-1dB)

                     <10Hz-200kHz(-3dB)

●增益范围:+10dB ~ +60dB

●最大输入电平:+12dBu@+10dB增益

●阻抗:大约2.6kΩ 平衡

●信噪比:110dB/112dB A计权

●失真(THD+N):0.005%/0.004% A计权

●线路输入

●种类:1/4"TRS 平衡

●阻抗:大约20kΩ 平衡;10kΩ 非平衡

●增益范围:-10dB ~ +40dB

●最大输入电平:30dBu

●串音衰减

●主推子关闭:90dB

●通道静音:89dB

●通道推子关闭:89dB

●频率相应

●话筒输入到主输出(<10Hz-90kHz):+0dB/-1dB

                                  (<10Hz-160kHz):+0dB/-3dB

●立体声输入

●种类:1/4"TRS 平衡

●阻抗:大约20kΩ

●最大输入电平:+22dBu

●EQ单声道通道:80Hz/±15dB(Low);100Hz-8kHz/±15dB(Mid)

                               12KHz/±15dB(High)

●EQ立体声通道:80Hz/±15dB(Low);500Hz/±15dB(Low Mid)

                               3kHz/±15dB(High Mid);12KHz/±15dB(High)

●辅助发送

●种类:1/4"TRS 非平衡

●阻抗:大约120Ω

●最大输出电平:+22dBu

●立体声辅助返回

●种类:1/4"TRS 平衡

●阻抗:大约20kΩ平衡/10kΩ非平衡

●最大输入电平:+22dBu

●主输出

●种类:XLR平衡和1/4"TRS平衡;1/4"TRS非平衡(仅1622FX)

●阻抗:大约240Ω平衡/120Ω非平衡

●最大输出电平:+28dBu∞;+22dBu

●控制室输出

●种类:1/4"TRS 非平衡

●阻抗:大约120Ω

●最大输入电平:+22dBu

●耳机输出

●种类:1/4"TRS 非平衡

●最大输出电平:+19dBu/150Ω(+25dBm)

●DSP

●转换器:24-bit Sigma-Delta调制

●采样率:40kHz

●主输出系统数据

●噪声

●主输出@-∞

●通道推子@-∞:-101dB

                              -100dB

●主输出@0dB

●通道推子@-∞:-93dB

                              -96dB

                              -87dB

●主输出@0dB

●通道推子@0dB:-81dB

                                -83dB

                                -80dB

●电源

●主电压:230V~,50/60Hz

●功率消耗:4 ohm

●CH8.   300W  CH8.   450W  CH8. 650W

●CH12  300W  CH12. 450W  CH12.  650W

●CH16  300W  CH16. 450W  CH16.  650W

●保险丝:230V~:T 12 A H 250V

●主连接器:标准IEC插座

测试条件

1:@1000Hz相对于0dB、20-20kHz、线路输入、主输出、通道单元增益。

2:@ 20Hz-20kHz、在主输出测量、1-4通道增益、EQ平坦、所有通道连接到主输出;通道1/3最左;通道2/4最右;基准+6dBu。